Kallelse till Svenska Modellhästföreningens årsmöte 2021

Svenska Modellhäst föreningens årsmöte 2021 kommer att hållas digitalt på grund av rådande omständigheter kring Covid-19.

 

Datum:         Lördagen den 13 mars 2021
Tid:                Klockan 11.00
Plats:            Jitsi Meet

Anmäl ditt deltagande till camilla_joensson@hotmail.com för att få länken till mötet, samt mötesunderlag skickat till dig. Gör gärna detta i god tid så att du hinner gå igenom mötesunderlaget innan mötet.

Bra saker att tänka på:
Har din dator kamera och mikrofon? Toppen! Då är det bara att köra!
Använd dock gärna hörlurar/headset. Det förbättrar ljudkvalitén.
Har du en smartphone? Bra, det går att delta med dem också.
Saknar du något av ovanstående? Det går att följa mötet ändå, men vi kommer förstås inte att kunna se eller höra dig. Jitsi har en däremot en chatfunktion som man kan använda om man vill säga något.

Motioner från medlemmarna ska vara styrelsen tillhanda senast den 19 februari 2021

Dagordning:

 • 1. Mötets öppnande
 • 2. Justering av röstlängd
 • 3. Val av mötesordförande
 • 4. Val av mötessekreterare
 • 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 • 6. Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
 • 7. Styrelsens årsredovisning
 1. Balansräkning
 2. Resultatrapport
 3. Budgetuppföljning
 4. Revisionsberättelse
 5. Verksamhetsberättelse
 • 8. Fastställande av årsredovisningen samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust
 • 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 10. Val av ordförande
 • 11. Val av ordinarie ledamöter
 • 12. Val av suppleanter
 • 13. Ungdomsrepresentant
 • 14. Val av revisor och revisorsuppleant.
 • 15. Val av ledamöter i valberedningen samt utseende av sammankallande.
 • 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 10 – 15.
 • 17. Beslut om fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
 • 18. Beslut om fastställande av anmälningsavgifter för kommande verksamhetsår.
 • 19. Budgetförslag inför 2021
 • 20. Propositioner från styrelsen samt motioner från medlemmarna.
 • 21. Övriga ärenden.
 • 22. Mötets avslutande.

Väl mött!
Styrelsen 2020