Årsmöte 2023

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-324ni1′ admin_preview_bg=”]

Kallelse till Svenska Modellhästföreningens Årsmöte 2023

Svenska Modellhäst föreningens årsmöte 2023 kommer att hållas i anslutning till Skåne mini-live (se separat inbjudan).

 

Datum:         Lördagen den 18/3 – 2023

Tid:              Klockan 10.00

Plats:            Ravlunda skola, Skåne

Motioner från medlemmarna ska vara styrelsen tillhanda senast den 3/3 – 2023

I år öppnar vi också för digitalt deltagande genom Jitsi Meet. Kontakta Camilla (camilla_joensson@hotmail.com) för mer info om detta. Självklart går det även att i vanlig ordning rösta genom att skicka fullmakt.

Dagordning:

 • 1. Mötets öppnande
 • 2. Justering av röstlängd
 • 3. Val av mötesordförande
 • 4. Val av mötessekreterare
 • 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 • 6. Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
 • 7. Styrelsens årsredovisning
 1. a)     Balansräkning
 2. b)     Resultatrapport
 3. c) Budgetuppföljning
 4. d) Revisionsberättelse
 5. e) Verksamhetsberättelse
 • 8. Fastställande av årsredovisningen samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust
 • 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 10. Val av ordförande
 • 11. Val av ordinarie ledamöter
 • 12. Val av suppleanter
 • 13. Ungdomsrepresentant
 • 14. Val av revisor och revisorsuppleant.
 • 15. Val av ledamöter i valberedningen samt utseende av sammankallande.
 • 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 10 – 15.
 • 17. Beslut om fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
 • 18. Beslut om fastställande av anmälningsavgifter för kommande verksamhetsår.
 • 19. Budgetförslag inför 2023
 • 20. Propositioner från styrelsen samt motioner från medlemmarna.
 • 21. Övriga ärenden.
 • 22. Mötets avslutande.

Väl mött!

Styrelsen 2022

Proposition till årsmöte 2023
[/av_textblock]