Kallelse till Svenska Modellhästföreningens Årsmöte 2020

Svenska Modellhäst föreningens årsmöte 2020 kommer att hållas i anslutning till SMHF’s Novisvårshow samt Kronoskogens Mini Live.

 

Datum:         Lördagen den 28 mars 2020
Tid:              Klockan 10.00
Plats:            Vikingavallen i Vittaryd.

Motioner från medlemmarna ska vara styrelsen tillhanda senast den 7 mars 2020

Dagordning:

 • 1. Mötets öppnande
 • 2. Justering av röstlängd
 • 3. Val av mötesordförande
 • 4. Val av mötessekreterare
 • 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 • 6. Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
 • 7. Styrelsens årsredovisning
 1. Balansräkning
 2. Resultatrapport
 3. Budgetuppföljning
 4. Revisionsberättelse
 5. Verksamhetsberättelse
 • 8. Fastställande av årsredovisningen samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust
 • 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 10. Val av ordförande
 • 11. Val av ordinarie ledamöter
 • 12. Val av suppleanter
 • 13. Ungdomsrepresentant
 • 14. Val av revisor och revisorsuppleant.
 • 15. Val av ledamöter i valberedningen samt utseende av sammankallande.
 • 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 10 – 15.
 • 17. Beslut om fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
 • 18. Beslut om fastställande av anmälningsavgifter för kommande verksamhetsår.
 • 19. Budgetförslag inför 2019
 • 20. Propositioner från styrelsen samt motioner från medlemmarna.
 • 21. Övriga ärenden.
 • 22. Mötets avslutande.

Väl mött!
Styrelsen 2019