Digitalt årsmöte 2021
Pga rådande omständigheter har styrelsen beslutat att vi inte har möjlighet att hålla vårt årsmöte fysiskt som vi brukar. Vi bjuder istället in alla medlemmar till att närvara vid ett digitalt möte. Det kommer att hållas den 13 mars kl 10,00 via plattformen Jitsi Meet.
Novisvårshowen samt Halmstad Breyershow är tyvärr inställda.
Om du vill delta vill vi att du hör av dig till Camilla Jönsson så kommer du att få en länk att gå in på till mötet.
Anmäl dig till Camilla på e-mail camilla_joensson@hotmail.com.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Kallelse till Svenska Modellhästföreningens årsmöte 2021

Svenska Modellhäst föreningens årsmöte 2021 kommer att hållas i anslutning till SMHF’s Novisvårshow samt Halmstad Breyer Show.

 

Datum:         Lördagen den 13 mars 2021
Tid:                Klockan 10.00
Plats:            Studiefrämjandet i Halmstad, Söndrumsvägen 31

Motioner från medlemmarna ska vara styrelsen tillhanda senast den 19 februari 2021

I år öppnar vi också för digitalt deltagande genom Google Meet. Kontakta Camilla (camilla_joensson@hotmail.com) för mer info om detta. Självklart går det även att i vanlig ordning rösta genom att skicka fullmakt.

Om rekommendationer från FHM skulle göra att mötet inte går att genomföra i fysisk form kommer vi att hålla mötet digitalt via Google Meet. Detta beslut meddelas senast den 1/3. Info om det digitala mötet kommer att läggas upp på Facebook, samt skickas till SMHML. Har ni frågor så mejla till styrelsen@modellhastar.se

Dagordning:

 • 1. Mötets öppnande
 • 2. Justering av röstlängd
 • 3. Val av mötesordförande
 • 4. Val av mötessekreterare
 • 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 • 6. Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
 • 7. Styrelsens årsredovisning
 1. Balansräkning
 2. Resultatrapport
 3. Budgetuppföljning
 4. Revisionsberättelse
 5. Verksamhetsberättelse
 • 8. Fastställande av årsredovisningen samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust
 • 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 10. Val av ordförande
 • 11. Val av ordinarie ledamöter
 • 12. Val av suppleanter
 • 13. Ungdomsrepresentant
 • 14. Val av revisor och revisorsuppleant.
 • 15. Val av ledamöter i valberedningen samt utseende av sammankallande.
 • 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 10 – 15.
 • 17. Beslut om fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
 • 18. Beslut om fastställande av anmälningsavgifter för kommande verksamhetsår.
 • 19. Budgetförslag inför 2019
 • 20. Propositioner från styrelsen samt motioner från medlemmarna.
 • 21. Övriga ärenden.
 • 22. Mötets avslutande.

Väl mött!
Styrelsen 2020