Stadgar

Senaste uppdateringen av stadgarna är antagna vid ordinarie årsmöte 2014-03-29 och vid ordinarie årsmöte 2015-03-28.
Stadgarna är gällande fr.o.m. 2015-03-28.

§1 Föreningens firma är Svenska Modellhästföreningen. Föreningen är ideell. Föreningens engelska benämning är Swedish Model Horse Society.

§2 Föreningen har följande syften:
– att sprida kunskap om modellhästar i Sverige.
– att anordna modellhästutställningar och sätta upp regler för dessa.
– att anordna domarkurser, kurser i remaking, modellfotografering, m.m.

§3 Föreningen ska ha sitt säte i Stockholm.

§4 Alla som är intresserade av föreningens syften och som betalat fastställd årsavgift kan bli medlemmar i föreningen.

§5 En medlem kan när som helst gå ur föreningen. Detta ska meddelas till styrelsen skriftligt. En medlem som inte betalat medlemsavgift när medlemskapsåret går ut anses ha uttryckt en sådan önskan.

§6 En medlem som bryter mot stadgarna, som skadar eller motarbetar föreningen, och som inte rättar sig efter att ha fått en skriftlig varning från styrelsen, kan uteslutas ur föreningen av styrelsen. Beslut om uteslutning tas med enkel majoritet. Vederbörande ska få tillfälle att yttra sig före beslutet. En medlem räknas som utesluten då ett meddelande om beslutet nått vederbörande.
Utesluten medlem kan söka återinträde i föreningen. Ansökan ska vara skriftlig och bifallas eller avslås av styrelsen.
En medlem som frivilligt gått ur föreningen i samband med en, eller flera varningar måste söka återinträde i föreningen. Ansökan ska vara skriftlig och bifallas eller avslås av styrelsen.

§7 Årsavgiften fastställs av ordinarie årsmöte för ett år i taget.

§8 Styrelsen för föreningen består av lägst fem ledamöter plus suppleanter. Minst en ordinarie ledamot eller en suppleant ska vid valtillfället vara under 18 år. Ledamöter och suppleanter väljs av föreningens årsmöte. Ordförande väljs för 1 år i taget. Ledamöter väljs för två år i taget, suppleant 1 år. Inbördes ordning utses på suppleanterna. Det är önskvärt att hälften av ledamöterna avgår varje år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, och kassör. Ordförande och kassör tecknar föreningens firma var för sig.
En person som nomineras till en styrelsepost som ordinarie ledamot eller ordförande måste ha varit medlem i SMHF i minst 6 månader innan dagen för årsmötet.

§9 Styrelsen kan ta beslut då minst fyra ledamöter är närvarande. Majoritetsbeslut gäller. Vid lika rösttal har ordföranden utslagsröst, utom vid personval, då lotten gäller.

§10 Föreningens verksamhetsår skall vara kalenderår. Årsmöte skall hållas senast före mars månads utgång. Kallelse skall skickas senast 3 veckor innan.

§11 Senast den 31 januari ska styrelsen lämna redovisningshandlingar till revisorerna.

§12 På årsmötet väljs årligen en revisor och en revisorsuppleant. Revisionsberättelse skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före ordinarie årsmöte.

§13 Varje medlem har en röst. En medlem kan låta en annan medlem rösta för sig genom skriftlig fullmakt.

§14 Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:
1. Mötets öppnande
2. Justering av röstlängd
3. Val av mötesordförande
4. Styrelsens anmälan om sekreterare för årsmötet
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet
6. Frågan om årsmötet blivit stageenligt utlyst
7. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse
8. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av ordförande
11. Val av ordinarie ledamöter
12. Val av suppleanter
13. Val av revisor och revisorsuppleant
14. Val av ledamöter i valberedningen samt utseende av sammankallande
15. Beslut om omedelbar justering av punkterna 10 – 14
16. Beslut om fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
17. Propositioner från styrelsen samt motioner från medlemmarna
18. Övriga ärenden
19. Mötets avslutande

§15 Om en medlem önskar få ärende diskuterat vid ordinarie årsmöte ska han eller hon skriftligen meddela detta till styrelsen senast 14 dagar innan årsmötet.
Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 18 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

§16 Uppkommer ett överskott i föreningens verksamhet ska detta föras i ny räkning.

§17 Beslut om stadgeändring eller upplösning av föreningen ska, för att vara giltig, ha fattats på två på varandra följande årsmöten varav ett ordinarie. Beslutet måste bifallas av minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade.

§18 Om föreningen upplöses ska dess tillgångar överföras till en förening som arbetar för djurskyddets fromma. Årsmötet beslutar vid det sista mötet till vilken förening tillgångarna skall skänkas till.